Tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

REKISTERINPITÄJÄ

Mestaritoiminta Oy
Mannilantie 43, 2. kerros
PL 105
04401 JÄRVENPÄÄ
y-tunnus 2119604-9

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Asema/Nimi Ansa Strandberg
puhelin 040 594 7019
sähköposti if.tonnusairatsemnull@grebdnarts.asna
postiosoite: kuten yllä

TOIMITTAJA / OSAPUOLIREKISTERI

Mestaritoiminta Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE / MIKSI KERÄÄMME TIETOJANNE?

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Toimittaja/osapuolirekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

a) Sopimus-, asiakas- tai niihin rinnastettava muu suhde

Toimittaja/osapuolirekisteri käyttötarkoituksena on rekisterinpitäjän

 • sopimus- tai asiakassuhde
 • käsittelyperuste:
  • oikeutettu etu voimassa olevien sopimusten osalta
  • tarjouskilpailujen kohdalta sopimusten solminen

Tässä kohdassa a) mainituista henkilöistä käytetään tässä selosteessa nimitystä Kontaktihenkilö.

b) Tilaajavastuu lainsäädäntöön perustuva toimeksiantojen hoitaminen

c) Suostumukseen perustuva tietojen tallentaminen

Sikäli kuin edellä sanottuihin lakeihin tai olosuhteisiin perustuva rekisteröintioikeus ylittyy, tai mainittua muuta oikeusperustaa ei ole, pyydetään Toimittajalta / osapuolelta erikseen suostumus henkilötietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen

Tietojen käyttötarkoitus

Toimittaja- ja osapuolirekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • toimittajasuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakasviestintä
 • palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden ja tahojen oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen,
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

TOIMITTAJA- JA OSAPUOLIREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ / MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

 • Kontaktihenkilön perustiedot, kuten etu- ja sukunimi sekä yritystiedot
 • Yhteistyösopimuksessa erikseen mainitut tiedot

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään tapauskohtaisesti lakisääteisen ajan toimeksiannon päättymisestä.

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole perustetta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET / MISTÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

Henkilötietoja kerätään toimittajalta tai kumppanilta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös esim. verottajan rakentamisilmoituksia sekä tilaajavastuulain edellyttämiä velvoitteita varten.

TIETOJEN LUOVUTUS / MIHIN TIETOJA VOIDAAN ANTAA?

Isoissa rakennushankkeissa rekisterinpitäjä voi pyydettäessä luovuttaa projektipankkiin rekisteröityjä henkilötietoja projektiin kuuluville organisaatioille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET / MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOJANNE?

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää toimittaja- ja osapuolirekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös muille käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

KONTAKTIHENKILÖN OIKEUDET / MITEN VOIN TOIMIA VARMISTAAKSENI KÄSITTELYN LAINMUKAISUUDEN?

Tietojen tarkastaminen, saaminen ja siirtäminen

Kontaktihenkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu toimittaja- ja osapuolirekisteriin. Kontaktihenkilön on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.

Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot kontaktihenkilölle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Kontaktihenkilöllä on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa henkilötiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Virheellisen tiedon oikaiseminen

Kontaktihenkilöllä on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.

Menettely oikeuksien käyttämisessä

Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tässä selosteessa mainituilla yhteystiedoilla. Voimme pyytää sinua tarkentamaan kiistattomasti pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Pyynnön voi esittää yhtiön asiakaspalvelussa kirjallisesti. Pyynnön esittäjältä edellytetään henkilöllisyyden todistamista. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Erimielisyydet

Kontaktihenkilöllä on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata kontaktihenkilön oikaisu- tai muuta pyyntöä.

PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta Asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään aika ajoin esimerkiksi lainsääädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018

Veikko Simunaniemi
toimitusjohtaja

Ansa Strandberg
Yhteyshenkilö tietosuoja- asioissa